Päikesepaneelide toetused

Valides keskkonnasäästlikuma energiatootmise, on päikesepaneelidest toodetud taastuvenergia eest võimalik saada erinevaid toetusi.

1. Eleringi makstav taastuvenergia toetus

Toetust makstakse võrku müüdava toodangu pealt. Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui:

  1. elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril nin tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigipoolset investeeringutoetust. (Kehtib alates 1.01.2019)
  2. Tootjal tekib toetuse saamise õigus, kui võrguettevõte on tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavaks.
  3. Toetuse saamiseks tuleb tootjal:
    • registreerida taotlus green.elering.ee veebikeskkonnas või saata taotlus koos kahepoolselt allkirjastatud võrgulepinguga e-posti aadressile temenetlus@elering.ee.
    • esitada kinnitus, et tootja ei ole saanud riigipoolset investeerimistoetust.
  4. Taotluse alusel on menetleja kohustatud registreerima tootmisseadme(d) ja kvalifitseerima tootja toetuse saajaks 30 päeva jooksul toetuse taotluse saamisest.

Loe lähemalt Elering lehelt

2. KredEx Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks.

Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on ehitatud  õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta. Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes. 

Loe lähemalt KredEx lehelt

3. KredEx Päikesepaneelide investeeringutoetus

Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a korraldusega nr 285 heaks kiidetud „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ (ENMAK) kohaselt peab tagatav energiavarustus olema kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega ja panustama Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu.

Taastuvatest energiaallikatest pärit elektrienergia tootmist asus Eesti toetama 2007. aastal. Enne toetuste kehtestamist moodustas taastuvenergia energiatarbimisest 1,5%, kuid juba 2012. aastal toodeti 15,8% tarbitud elektrienergiast taastuvatest energiaallikatest ning 2017. aastal 28,8%. Taastuvenergia toetamine pole kantud üksnes rohelisest mõtteviisist, vaid ka Euroopa Liidu seatud eesmärkidest. Euroopa Liidu ülene eesmärk on suurendada taastuvenergia osakaalu aastaks 2030 27%-ni energia lõpptarbimises. ENMAKi meetme 1.1. „Elektrienergia tootmise arendamine“ kavandatava sihttaseme kohaselt peaks kütusevabade energiaallikate (päike, tuul, hüdroenergia) osakaal elektri lõpptarbimises moodustama aastal 2030 vähemalt 10%.

Päikeseenergia osa taastuvenergiast elektri tootmisel on seni olnud marginaalne ning leidnud rakendust peamiselt väikelahendustena. Väikeste päikeseelektri tootmisüksuste paigaldamise motivatsiooniallikaks on seni olnud enamasti keskkonna- ja ressursisääst. Toetuse andmisel soovitakse kasvatada taastuvatest energiaallikatest ehk konkreetselt päikeseenergiast toodetud elektri osakaalu energiabilansis ning seeläbi vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust. Traditsionaalsed elektritootmisüksused töötavad peamiselt fossiilsetel kütustel. Päikeseenergiat peetakse üheks kõige suurema kasutatavuse potentsiaaliga taastuvaks energiaressursiks

Loe lähemalt KredEx lehelt

4. PRIA – Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Loe lähemalt Pria lehelt

Sul on küsimus päikeseenergia kohta või vajad täpsustavat lisainfot paneelide kohta.
Meie müügikonsultandid aitavad sind!

Võta ühendust